Pozvánka

OO JDS Námestovo v spolupráci s MsO JDS Námestovo a MŠK Námestovo

Poriada 1. ročník Letných športových hier seniorov, na ktorý pozývame všetkých súťaženia-chtivých seniorov z Vašej organizácie.

Výsledky jednotlivých súťaž. disciplín budú nápomocné pri zostavovaní nominácie účastníkov na Krajské šport. hry /KŠH/ seniorov 29.6.2018 v L.Mikuláši.

Súťažné disciplíny: ženy – beh na 50 a 100 m, vrh guľou /3kg/, hod váľkom do diaľky, hod granátom na cieľ.

muži – beh na 60 a 200 m, vrh guľou /4kg/, hod granátom do diaľky, hod granátom na cieľ.

V rámci spestrenia budú do programu zaradené aj športovo-zábavné súťaže.

Kedy ?: 8.6.2018 8.30 hod.

Kde ?: Mestský športový klub /MŠK/ Námestovo - futbalový štadión.

Kto sa môže zúčastniť ?: muži, ženy vo veku 60 r. a viac, a tiež dobrovoľníci – rozhodcovia a organiz. pracovníci, čo uvedú pri prezentácii.

Vekové triedy: muži, ženy 60 – 65 r., 66 - 70r., 71 r. a viac. Rozhoduje rok narodenia. Poriadatel môže v prípade potreby spájať vek. triedy ak je málo súťažiacich.

Prihlášky: do25.5.2018. Prihlásiť sa môžete individuálne telefonicky alebo e-mailom, a tiež hromadne s nahlásením počtu súťažiacich podľa vekových tried a šport. disciplín v ktorých budú štartovať za vysielajúcu organizáciu JDS. Doporučujeme aspoň 3 disciplíny. Prihlásiť treba aj doprovod a rozhodcov.

Štartovné: 4 € za účastníka /súťažiaci aj doprovod/. Zložiť pri prezentácii.

Prezentácia:8.6.2018 od 8,30 – 9,15 hod. Pri hromadnom prihlásení doporučujeme predložiť súpis súťažiacich podľa vek. tried a disciplín v ktorých budú súťažiť /snažiť sa aby každý súťažiaci absolvoval viac disciplín/.

Štart preteku: 9.15 hod.. Spôsob štartu a poradie disciplín bude zvolený podľa počtu súťažiacich.

Umiestnenie súťaží: Všetky súťaž. disciplíny budú prebiehať v priestoroch futbal. štadióna MŠK Námestovo.

Vyhodnotenie: 13,00 – 14,00 hod. Prvý traja v každej vek. triede budú odmenení.

Ostatné informácie: Pitný režim – minerálka zabezpečená. Každý súťažiaci a organizačne zainteresovaní na podujatí dostanú kávu/čaj a stravu/obed /zabezpečené formou lístkov/.

Upozornenie: Účastníci sa zúčastňujú pretekov na vlastné nebezpečie. Organizátori si vyhradzujú právo upraviť pravidlá a v prípade nepriaz. počasia podujatie bez náhrad. termínu zrušiť. Žiadame tiež, aby organizácie JDS ktoré sa uvedených hier nezúčastnia aby to oznámili organizátorom hier /Ďakujeme./

Organiz. výbor: Václav Nečas 0918 804 268, Oľga Sloviková 0910 385 445, František Gender 0908 231 651, Ján Pindjak 0907 812 220.

e-mail: necasvaclav4@gmail.com, olga.slovikova@gmail.com

Sponzori: Budú zverejnení v deň súťaží.

Organizačný výbor

Propozície k jednotlivým disciplínam


Disciplíny:

Muži

Ženy

1. Beh na 60 metrov

1. Beh žien na 50 metrov

2. Beh na 200 metrov

2. Beh na 100 metrov

3. Vrh guľou 4 kg

3. Vrh guľou 3 kg

4. Hod granátom do diaľky

4. Hod váľkom do diaľky

5. Hod granátom na cieľ

5. Hod granátom na cieľ

Vekové kategórie : Od 60 – 65 rokov, Od 66 – 70 rokov, Od 71 rokov vyššie

Rozhodujúcim je rok narodenia a konania športových hier.

Súťažiť je možné, ak v jednotlivej disciplíny sú prihlásení min. dvaja prihlásení.

PROPOZÍCIE K JEDNOTLIVÝM DISCIPLÍNAM

Behy : ženy - 50 a 100, muži - 60 a 200 metrov.

Bežia sa rozbehy v dráhach podľa počtu prihlásených. Každá kategória samostatne. Ak je viac súťažiacich ako je dráh, súťažiaci si losujú rozbehy a dráhu v ktorej pobežia.

Vrh guľou: ženy – 3 kg. muži – 4 kg, od 71 rokov – 3 kg.

Vrhá sa z kruhu do výseče, určenej vytyčovacou páskou . Tieto pokusy súťažiaci absolvuje podľa poradia v štartovacej listine Poloha gule pri odhodení je pod bradou. Pokusy musia byť vrhané, nie hádzané ! Na súťaži sú stanovené 3 pokusy. Do súťaže sa započítava najdlhší vrh. Keď má súťažiaci pri vrhu guľou prešľap, vrh sa nepočíta. V prípade rovnosti výkonu vyhráva ten, ktorý má lepší priemer zo všetkých pokusov. Vrhať môžu všetky kategórie naraz, každá kategória sa hodnotí samostatne. Vyhodnocujú sa prví traja súťažiaci.

Ženy: hod váľkom do diaľky, Muži: hod granátom do diaľky.

Každý má 3 pokusy. Tieto pokusy pretekár absolvuje naraz, podľa poradia v štartovacej listine. Hádže sa z miesta alebo z rozbehom. Hod nesmie byť vykonaný zdola. Pri prekročení čiary pri hode / prešľap /, hod sa nepočíta. V prípade rovnosti hodu vyhráva ten súťažiaci, ktorý má lepší priemer zo všetkých hodoch.

Hod granátom na cieľ : ženy na vzdialenosť 8 m, muži 13 metrov.

Terč tvoria kruhy (štvorce), každá časť má inú bodovú hodnotu a to 5, 3 a 1 bod. Vyhráva súťažiaci , ktorý získa najviac bodov. Hod u žien môže byť vykonaný aj zdola. Disciplína môže prebiehať naraz pre všetky kategórie, každá kategória sa hodnotí samostatne. V prípade rovnosti vyhráva ten, ktorí má lepší priemer zo všetkých platných pokusov. Vyhodnocujú sa prví traja súťažiaci. V prípade rovnosti, sa urobí roztrel na jeden hod.

Streľba zo vzduchovej pušky: ženy, muži

Strieľa sa v leže. Tri strely sú nástrelné a 5 súťažných. Nástrelné strely sa do súťaže nepočítajú. Pri súťaži sa nesmú použiť vlastné vzduchové pušky. Pri rovnosti bodov sa uskutoční rozstrel na tri strely. Nástup na palebnú čiaru podľa registrácie. Vyhodnocujú sa prví traja súťažiaci.

Podpis predsedu OO JDS