Pozvánka/Propozície

OO JDS Námestovo v spolupráci s MsO JDS Námestovo a MŠK Námestovo

Poriada 2. ročník Letných športových hier seniorov, na ktorý pozývame všetkých súťaženia-chtivých seniorov z Vašej organizácie.

Výsledky jednotlivých súťaž. disciplín budú nápomocné pri zostavovaní nominácie účastníkov na Krajské šport. hry /KŠH/ seniorov 18.7.2019 v Bytči.

Súťažné disciplíny: ženy – beh na 50 a 100 m, vrh guľou /3kg/, hod váľkom do diaľky, hod granátom na cieľ a streľba zo vzduchovky.

muži – beh na 60 a 200 m, vrh guľou /4kg, 71 + r. 3kg/, hod granátom do diaľky, hod granátom na cieľ a streľba zo vzduchovky.

V rámci spestrenia môžu byť do programu zaradené aj športovo-zábavné súťaže.

Kedy ?: 21.6.2019 8.30 hod.

Kde ?: Mestský športový klub /MŠK/ Námestovo - futbalový štadión.

Kto sa môže zúčastniť ?: muži, ženy vo veku 60 a viac rokov.

Vekové triedy: muži, ženy 60 – 65 r., 66 - 70r., 71 - r. a viac. Rozhoduje rok narodenia. U streľby zo vzduchovky vekové triedy neplatia. Usporiadateľ môže v prípade potreby spájať vek. triedy ak je málo súťažiacich.

Prihlášky: do 13.6.2019. Za každú organizáciu sa môže prihlásiť 7 osôb, spolu súťažiacich a divákov. Prednostne e-mailom hromadnou prihláškou – súpiskou za vysielajúcu organizáciu, s uvedením mena, veku a súťažných disciplín. Doporučujeme aspoň 2 disciplíny. Obmedzene sa tiež môžete prihlásiť individuálne telefonicky, alebo e-mailom. Prihlásiť treba aj divákov.

Štartovné: 4 € za účastníka /súťažiaci aj diváci/. Zložiť pri prezentácii.

Prezentácia:8.6.2018 od 8,30 – 9,15 hod. Pri hromadnom prihlásení doporučujeme predložiť súpis súťažiacich podľa vek. tried a disciplín v ktorých budú súťažiť /snažiť sa aby každý súťažiaci absolvoval viac disciplín/. Pri prezentácii bude možné v nutných prípadoch vykonať zmeny v súpiske, ale nie navyšovať počty účastníkov.

Štart preteku: 9.15 – 9,30 hod.. Spôsob štartu a poradie disciplín bude zvolený podľa počtu súťažiacich.

Umiestnenie súťaží: Všetky súťaž. disciplíny budú prebiehať v priestoroch futbal. štadióna MŠK Námestovo.

Vyhodnotenie: 13,00 – 14,00 hod. Prvý traja v každej vek. triede budú odmenení.

Ostatné informácie: Pitný režim – minerálka zabezpečená. Každý súťažiaci a organizačne zainteresovaní na podujatí dostanú kávu/čaj a stravu/obed /zabezpečenú formou lístkov. Navyšovať počty účastníkov po termíne prihlášok len so súhlasom poriadateľa. Meniť súpisku súťažiacich môžete v odôvodnených prípadoch najneskôr 2 dni pred termínom Hier e-mailovou správou. Výklad pravidiel pre každú súťaž. disciplínu sa uskutoční pri nástupe a tiež rozhodcovia pri jednotlivých disciplínach.

Upozornenie: Účastníci sa zúčastňujú pretekov na vlastné nebezpečie. Organizátori si vyhradzujú právo upraviť pravidlá a v prípade nepriaz. počasia podujatie bez náhrad. termínu zrušiť. Žiadame tiež, aby organizácie JDS ktoré sa uvedených Hier nezúčastnia, aby to oznámili organizátorom hier čo najskôr. /Ďakujeme./

Organiz. výbor: Václav Nečas 0918 804 268, Oľga Sloviková 0910 385 445, František Gender 0908 231 651, Ján Pindjak 0907 812 220.

Kontakt:

e-mail: necasvaclav4@gmail.com, olga.slovikova@gmail.com

Sponzori: Budú zverejnení v deň súťaží.

Organizačný výbor