Okresné športové hry seniorov 2018.

Dňa 8.6.2018 Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska /OO JDS/ v Námestove usporiadala letné športové hry seniorov v priestoroch futbal. štadióna MŠK Námestovo. Hlavnú ťarchu organizačnej prípravy a celého priebehu súťaží prevzala na seba Mestská or-ganizácia JDS v Námestove /MsO JDS/. Jedným z dôvodov na usporiadanie Hier bola potreba výberu a nominácie úspešných súťažia-cich na Krajské športové hry /KŠH/ seniorov ktoré sa uskutočnia 29.6.2018 v Lipt. Mikuláši.

Hier sa celkovo zúčastnilo 72 účastníkov /súťažiaci, organiz. štáb, doprovod, diváci/, z toho sa 47 aktívne zapojilo do súťaží. Z 13 základných organizácii JDS / ZO JDS/ v okrese Námestovo sa na hrách zúčastnilo 8 ZO. Na prvý ročník Hier je to celkom slušná účasť. Všetci účastníci Hier mali zabezpečený pitný režim, k tomu kávu/čaj, aj zákusok a pečivo a na záver výdatný obed. Muži aj ženy súťažili v 5 šport. disciplínach: beh na 50 a 100 m ženy, beh na 60 a 200 muži, vrh guľou muži aj ženy, hod granátom na cieľ muži aj ženy, hod váľkom ženy, granát na diaľku muži. V každej disciplíne sa súťažilo v 3 vek. kategóriach : K 1 60 – 65 r., K 2 66 – 70 r., K 3 71 - + r..Súťažiaci mohli vo svojej vek. kategórii súťažiť vo všetkých disciplínach, kto sa na čo cítil, to isté platilo aj o rozhodcoch a vopred neprihlásených súťažiacich, čo využili viacerí z radov divákov. Jedinou podmienkou účasti v súťažiach bol vek 60 a viac rokov.

Športové zápolenia prebiehali za pekného letného počasia a predpoveďou počasia avizovaný dážď prišiel až po skončení súťaží. Športové súťaže začali bežeckými súťažami a po ich skončení sa potom súbežne súťažilo v ostatných disciplínach. Farby MsO JDS Námestovo hájilo 8 súťažiacich a to celkom úspešne, čo je zrejmé z nasledujúceho prehľadu : Ženy - beh na 50 m, kat. K 1 - 1. m. Pavlíková Božena, K 2 – 3. m. Pavľáková Ružena, beh na100 m, kat. K 1 – 1. m. Pavlíková B., 3. m. Šimurdová Emília, K 2. – 2. m. Pavľáková R., vrh guľou, K 3 – 1. m. Grebáčová Margita, válek do diaľky, K 1 - 1. m. Šimurdová E., K 3 – 1. m. Grebáčová M., granát na cieľ, K 1 – 1. m. Šimurdová E., K 3 – 1. m. Grebáčová M.. Mužibeh na 60 m, K 2 – 2. m. Gender František, beh na 200 m, K 2 – 3. m. Gender F., vrh guľou, K 1 – 1. m. Bencúr Rudolf, K 2 – 3. m. Gender F., K 3 – 1. m. Miklušičák Milan, 2. m. Nečas Václav, granát na diaľku, K 1 – 1. m. Bencúr R., K 2 – 3. m. Gender F., K 3 – 1. m. Nečas V., granát na cieľ, K 1 – 2. m. Bencúr R., K 3 – 1. m. Nečas V..

OO JDS Námestovo vysiela na KŠH seniorov v L. Mikuláši 12 súťažiacich a to vo vek kateg. K 1 Oľgu Kozákovu zo ZO Rabča, Boženu Pavlíkovú a Emíliu Šimurdovú z MsO Námestovo, Jiřího Malinku – Zákamenné, Gustáva Poláka – Or. Jasenica, Rudolfa Bencúra – Námestovo, v K 2 Oľgu Svajčíkovú – Zákamenné, Jozefa Paleníka – Vavrečka, Františka Gendera - Námestovo a v K 3 Helenu Krivdovú – Vavrečka, Margitu Grebáčovú a Václava Nečasa – Námestovo. Všetkým Nominovaným na KŠH želáme v mene OO a MsO JDS Námestovo veľa športových úspechov a žiadne športom vyvolané problémy.

Úvodný ročník celookresných seniorských športových hier podľa vyjadrenia organizátorov, ale aj súťažiacich a ostatných účastníkov dopadol veľmi dobre a už teraz sa tešíme na ďalší ročník a dúfame, že aj ďalšie ZO sa podujmú zorganizovať niektorý ročník tohto podujatia.

Záverom chcem poďakovať všetkým čo sa podieľali na organizácii tohto podujatia, MŠK Námestovo za poskytnutie futbal. štadióna –ihriska, šatní a priestorov pre organizátorov. Ďakujem aj sponzorom, ktorí podporili toto podujatie.

Za organiz. výbor V. Nečas